Στοιχεία Ενδιαφερομένων
Αριθμός Διαμερισμάτων/Σπιτιών και Τετραγωνικά

Α/Α Αρ. Διαμερίσματος Αρ. Σπιτιού Εμβαδόν μονάδας / Εξωτερικοί καλυμένοι χώροι Εξωτερικοί καλυμμένοι χώροι Εξωτερικοί ακάλυπτοι χώροι Άλλος τρόπος υπολογισμού (Υφιστάμενος) Μηνιαία δόση Κοινοχρήστων Μηνιαία δόση ενοικίου
1
2
3
4
5
Έξοδα/Έσοδα ανα Έτος
Έξοδα ανά Έτος
Είδος Ποσό Σχόλια

Έσοδα ανά Έτος
Είδος Ποσό Σχόλια
Οικονομικές Εκκρεμότητες
Είδος Ποσό Σχόλια
Πρόσθετες Πληροφορίες
[Step5Title13]
Τετραγωνικά των διαμερισμάτων όπως αναγράφονται στους τίτλους ιδιοκτησίας (Να μας παραδοθεί ένα αντίγραφο για κάθε τύπο διαμερίσματος με βάση τα τετραγωνικά. π.χ. 1 αντίγραφο για μονάρι, ένα για δυάρι και ένα για τριάρι):