ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Συμβουλές για τη σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία
 2. Άνοιγμα νέου Τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση νεοσύστατης Διαχειριστικής Επιτροπής ή αν αυτό κριθεί αναγκαίο και συμφωνηθεί στη Γενική Συνέλευση)
 3. Είσπραξη των κοινοχρήστων της κάθε μονάδας βάση προβλεπομένων διαδικασιών
 4. Τήρηση αποθεματικού μικροδαπανών της κάθε κτιριακής μονάδας για έκτακτες ή απρόβλεπτες δαπάνες
 5. Πληρωμή λογαριασμών για προγραμματισμένες κοινόχρηστες δαπάνες (Α.Η.Κ., Υδατοπρομήθεια, Α.ΤΗ.Κ, συντήρηση ανελκυστήρα, καθαρισμός, κηπουρικές εργασίες, κ.α.)
 6. Έκδοση, διανομή και ηλεκτρονική αποστολή, μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των κοινοχρήστων εξόδων και εσόδων (κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών και έκδοση αναλυτικού λογαριασμού για κάθε μονάδα)
 7. Άμεση ανταπόκριση και παρέμβαση όπου υπάρχει πρόβλημα ή ζημιά και άμεση αποκατάσταση αυτού/αυτής
 8. Εξεύρεση συνεργείου και συλλογή προσφορών για πάσης φύσεως τεχνικές εργασίες που δύναται να προκύψουν
 9. Προετοιμασία εγγράφων, ζήτηση και αξιολόγηση προσφορών από Ασφαλιστικές Εταιρείες
 10. Μηνιαία επιθεώρηση των κτιριακών μονάδων και αναφορά τυχόν αναγκών συντήρησης ή επιδιόρθωσης που δύναται να προκύψουν
 11. Τήρηση αρχείου εσόδων και εξόδων της Διαχειριστικής Επιτροπής με όλες τις αποδείξεις πληρωμών και όλα τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία
 12. Οργάνωση, συντονισμός και διεξαγωγή Ετήσιων και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των ιδιοκτητών των κτιριακών μονάδων σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο
 13. Ετοιμασία και αποστολή πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων σε όλους τους ιδιοκτήτες των κτιριακών μονάδων για ενημέρωση των θεμάτων που συζητήθηκαν και κατ’ επέκταση των αποφάσεων που συμφωνήθηκαν
 14. Επαγγελματικές συμβουλές για συνεχή αναβάθμιση της ασφάλειας και υγιεινής των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας
 15. Έλεγχος και καθαρισμός αποχέτευσης
 16. Προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων
 17. Διανομή και κατανομή πετρελαίου θέρμανσης στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένας ενιαίος καυστήρας για όλες τις μονάδες
 18. Έλεγχος και καθαρισμός των ντεπόζιτων νερού
 19. Απολυμάνσεις – Μυοκτονία
 20. Ετήσιος καθαρισμός υδρορροών
 21. Ετοιμασία ετήσιου οικονομικού απολογισμού

*Οι υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω, αποτελούν το γενικό πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρονται από την εταιρεία FacilCo Ltd και δεν περιλαμβάνονται όλες στη σταθερή μηνιαία χρέωση. 

 1. Είσπραξη ενοικίων και κοινοχρήστων από τους ενοικιαστές
 2. Έκδοση αναλυτικής μηνιαίας οικονομικής κατάστασης προς τον ιδιοκτήτη με τα εισπρακτέα ενοίκια και τα κοινόχρηστα έξοδα του κτιρίου
 3. Ετοιμασία Συμβολαίων
 4. Διατήρηση αρχείου με όλες τις αποδείξεις πληρωμών και όλα τα αναγκαία στοιχεία της κτιριακής μονάδας

 1. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων κτιριακών μονάδων
 2. Καθαρισμός κτιρίων τα οποία περιλαμβάνουν καταστήματα, γραφεία, κ.α.

Λήψη προσφορών για τα πιο κάτω:

 1. Συντήρηση όλων των καλλωπιστικών φυτών και δέντρων με συστηματικά κλαδέματα, ψεκασμούς και λιπάνσεις
 2. Ρύθμιση αυτόματου ποτίσματος ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες και συχνή παρακολούθηση
 3. Συστηματικός έλεγχος των υπολογιστών άρδευσης και λάστιχων για τυχόν βλάβες ή απώλειες
 4. Προληπτικοί ψεκασμοί και καταπολέμηση ασθενειών σε περίπτωση που προκύψουν
 5. Συστηματική λίπανση με τη χρήση των ανάλογων ουσιών για την κάθε περίπτωση
 6. Υποστύλωση και καθαρισμός φυτών