ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Συμβουλές για τη σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224) – Μέρος ΙΙΑ Κοινόκτητες Οικοδομές», οι ιδιοκτήτες των κτιρίων πρέπει να διορίζουν Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ).

Η Διαχειριστική Επιτροπή εκλέγεται σε Γενική Συνέλευση η οποία θα πρέπει να διενεργείται στη βάση όλων των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας στην Κύπρο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224) – Μέρος ΙΙΑ Κοινόκτητες Οικοδομές».

Άνοιγμα νέου Τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση νεοσύστατης Διαχειριστικής Επιτροπής ή αν αυτό κριθεί αναγκαίο και συμφωνηθεί στη Γενική Συνέλευση)

Η εταιρεία μας συστήνει όπως το κάθε κτίριο διατηρεί το δικό του τραπεζικό λογαριασμό  στο όνομα της Διαχειριστικής Επιτροπής. Αυτό αποφασίζεται στη Γενική Συνέλευση και καταγράφεται στα πρακτικά. Στη Γενική Συνέλευση αποφασίζονται συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν εξουσιοδότηση για το χειρισμό και τον έλεγχο του εν λόγω λογαριασμού.

Ακολούθως η ΔΕ μέσω της Facilco, αποτείνεται σε τραπεζικό ίδρυμα για το άνοιγμα του λογαριασμού. Με το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού, η ΔΕ έχει πρόσβαση 24 ώρες την ημέρα – 7 ημέρες την εβδομάδα στον λογαριασμό αυτό και μπορεί να προβαίνει σε ελέγχους των εσόδων και εξόδων ανά πάσα στιγμή.

Είσπραξη των κοινοχρήστων της κάθε μονάδας βάση προβλεπόμενων διαδικασιών

Το ποσό των μηνιαίων κοινοχρήστων του κάθε διαμερίσματος αποφασίζεται σε Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό υπολογίζεται στη βάση ετήσιου προϋπολογισμού και αναλόγως των πάγιων εξόδων μιας κοινόκτητης οικοδομής. Το συνολικό ποσό εξόδων διαμοιράζεται στις μονάδες της κοινόκτητης οικοδομής βάσει των ποσοστών ιδιοκτησίας και είναι σταθερό για κάθε μήνα και για κάθε μονάδα στην πολυκατοικία.

Τήρηση αποθεματικού μικροδαπανών της κάθε κτιριακής μονάδας για έκτακτες ή απρόβλεπτες δαπάνες

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών των μονάδων μιας πολυκατοικίας μπορεί να δημιουργηθεί αποθεματικό ταμείο για έκτακτες, απρόβλεπτες ή/και προβλεπόμενες δαπάνες. Η συνεισφορά κάθε διαμερίσματος γίνεται βάσει του ποσοστού ιδιοκτησίας και συνήθως καταβάλλεται μια φορά τον χρόνο.

Πληρωμή λογαριασμών για προγραμματισμένες κοινόχρηστες δαπάνες (Α.Η.Κ., Υδατοπρομήθεια, Α.ΤΗ.Κ, συντήρηση ανελκυστήρα, καθαρισμός, κηπουρικές εργασίες, κ.α.)

Η Facilco προβαίνει στην έγκαιρη οργάνωση και πληρωμή των κοινοχρήστων λογαριασμών κοινής ωφελείας, με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε αρνητικής συνέπειας και εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της κοινόκτητης οικοδομής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφελείας αποτελεί η εμπρόθεσμη και έγκαιρη καταβολή κοινοχρήστων από τους ενοίκους και για αυτό η Facilco αποστέλλει κάθε μήνα οικονομική κατάσταση σε όλα τα διαμερίσματα, ενώ αποστέλλει και μηνιαίες υπενθυμίσεις μέσω μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα.

Έκδοση, διανομή και ηλεκτρονική αποστολή μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των κοινοχρήστων εξόδων και εσόδων (κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών και έκδοση αναλυτικού λογαριασμού για κάθε μονάδα)

Κάθε μήνα γίνεται καταγραφή των κοινόχρηστων οφειλών και καταθέσεων της κάθε μονάδας στην πολυκατοικία. Η κατάσταση οφειλών της κάθε μονάδας στην πολυκατοικία αποστέλνεται ηλεκτρονικά στον ιδιοκτήτη τις πρώτες μέρες μετά το τέλος του μήνα πχ για τον Ιανουάριο θα σταλεί τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου.

Ετοιμασία ετήσιου οικονομικού απολογισμού

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών των μονάδων της πολυκατοικίας ετοιμάζεται η συνολική κατάσταση εσόδων και εξόδων για το προηγούμενο έτος. Η κατάσταση αποστέλνεται ηλεκτρονικά σε όλους τους ιδιοκτήτες μερικές μέρες πριν την συνάντηση.

Τήρηση αρχείου εσόδων και εξόδων της Διαχειριστικής Επιτροπής με όλες τις αποδείξεις πληρωμών και όλα τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία

Τηρείται λογιστικό αρχείο με τιμολόγια/πληρωμές για έξοδα και υπηρεσίες που παρέχονται στην πολυκατοικία μέσα στον λογιστικό χρόνο όπως καθαρισμό του κτιρίου, ηλεκτρικό ρεύμα για τους κοινόχρηστους χώρους, έλεγχος του ανελκυστήρα κλπ. Επίσης τηρείται λογιστικό αρχείο για τα έσοδα της πολυκατοικίας. Η κατάσταση εσόδων και εξόδων στέλνεται στη Διαχειριστική Επιτροπή της κτιριακής μονάδας 4 φορές τον χρόνο, κάθε τρείς μήνες.

Άμεση ανταπόκριση και παρέμβαση όπου υπάρχει πρόβλημα ή ζημιά και άμεση αποκατάσταση αυτού/αυτής

Η μακρόχρονη εμπειρία της Facilco, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολυάριθμης ομάδας άριστων επαγγελματιών οι οποίοι καλύπτουν το ευρύ φάσμα τεχνικών εργασιών που δύναται να προκύψουν σε μία κοινόκτητη οικοδομή, όπως δομικές εργασίες, τεχνικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, υγειονομικές και άλλες πιο εξειδικευμένης μορφής εργασίες.

Άμεση ανταπόκριση και παρέμβαση όπου υπάρχει πρόβλημα ή ζημιά και άμεση αποκατάσταση αυτού/αυτής

Η μακρόχρονη εμπειρία της Facilco, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολυάριθμης ομάδας άριστων επαγγελματιών οι οποίοι καλύπτουν το ευρύ φάσμα τεχνικών εργασιών που δύναται να προκύψουν σε μία κοινόκτητη οικοδομή, όπως δομικές εργασίες, τεχνικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, υγειονομικές και άλλες πιο εξειδικευμένης μορφής εργασίες.

Εξεύρεση συνεργείου και συλλογή προσφορών για πάσης φύσεως τεχνικές εργασίες που δύναται να προκύψουν

Η διαχείριση πέραν των 100 κτιριακών μονάδων δίνει την ευχέρεια στη Facilco να διαχειρίζεται σημαντικές και ποικίλες τεχνικές εργασίες σε διάφορους τομείς. Με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της κάθε κτιριακής μονάδας λαμβάνονται προσφορές από έμπιστους συνεργάτες εξασφαλίζοντας άμεσο και άριστο αποτέλεσμα. Όλα τα έργα τα οποία εκτελούνται από συνεργάτες της Facilco, τυγχάνουν επίβλεψης και συντονισμού από εμάς.

Μηνιαία επιθεώρηση των κτιριακών μονάδων και αναφορά τυχόν αναγκών συντήρησης ή επιδιόρθωσης που δύναται να προκύψουν

Η Facilco διενεργεί μηνιαίο τεχνικό έλεγχο σε κάθε κτιριακή μονάδα την οποία διαχειρίζεται. Στόχος του ελέγχου αυτού είναι η πρόληψη, η καταγραφή και η έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων.

Διαρροές ντεποζίτων, φθορές στις μονώσεις ταρατσών, ελλείπεις φωτισμοί κλιμακοστασίων, προβλήματα στις εισόδους/εξόδους, εμφανή δομικά προβλήματα και πολλά άλλα, εντοπίζονται έγκαιρα και ενημερώνεται η Διαχειριστική Επιτροπή για το κάθε ένα από αυτά.

Η Facilco στέλνει τεκμηρίωση για τα προβλήματα που εντοπίζονται μέσω ενός πρωτοποριακού προγράμματος το οποίο έχει εγκαταστήσει. Στοιχεία, όπως ημερομηνία επίσκεψης και εντοπισμού του προβλήματος με συνοδεία φωτογραφικού υλικού ως επίσης και προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Έλεγχος και καθαρισμός αποχέτευσης

Πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος φρεατίων από εξειδικευμένο συνεργάτη της Facilco εξασφαλίζοντας την καθαριότητα και υγιεινή της κτιριακής μονάδας. Ο έλεγχος εντοπίζει σκουριά και πιθανές ρωγμές στο κάλυμμα του φρεατίου το οποίο αντικαθίσταται. Σε περιπτώσεις που εντοπίζονται κατσαρίδες και τρωκτικά, γίνεται άμεσα ψεκασμός και τοποθετούνται ποντικοπαγίδες.

Ετήσιος καθαρισμός υδρορροών

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και πριν από τις πρώτες βροχές, πραγματοποιείται έλεγχος υδρορροών ώστε να εντοπιστούν κλειστές ή σπασμένες υδρορροές. Αυτή η προληπτική ενέργεια προστατεύει την κτιριακή μονάδα από υπερχειλίσεις, πλημύρες και λιμνάζοντα νερά.

Οργάνωση, συντονισμός και διεξαγωγή Ετήσιων και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των ιδιοκτητών των κτιριακών μονάδων σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, κάθε 12-14 μήνες πρέπει να διεξάγεται Γενική Συνέλευση, στην οποία παρουσιάζονται τα έξοδα του κτιρίου για έγκριση και εκλέγεται Διαχειριστική Επιτροπή. Επίσης, συζητούνται θέματα που αφορούν το κτίριο και λαμβάνονται διάφορες αποφάσεις οι οποίες αφορούν τη διαβίωση στην κοινόκτητη οικοδομή.

Ετοιμασία και αποστολή πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων σε όλους τους ιδιοκτήτες και ένοικους των κτιριακών μονάδων για ενημέρωση των θεμάτων που συζητήθηκαν και κατ’ επέκταση των αποφάσεων που συμφωνήθηκαν

Μετά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, τα πρακτικά αποστέλλονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη σε όλους τους ιδιοκτήτες για ενημέρωση των αποφάσεων που συμφωνήθηκαν από όλους τους παρευρισκόμενους. Ακολούθως, αρχίζει άμεσα και με συγκεκριμένο πρόγραμμα η υλοποίηση των συμφωνηθέντων αποφάσεων.

Επαγγελματικές συμβουλές για συνεχή αναβάθμιση της ασφάλειας και υγιεινής των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας

Στα πλαίσια των μηνιαίων ελέγχων, η Facilco ελέγχει, μεταξύ άλλων θέματα ασφάλειας και υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους και ανταποκρίνεται πρόθυμα σε κάθε προβληματισμό που προκύπτει από τις Διαχειριστικές Επιτροπές στον ευαίσθητο και ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της ασφάλειας και υγιεινής. Οποιοδήποτε θέμα ερευνάται με σοβαρότητα και επαγγελματισμό ώστε να παρέχονται συμβουλές που απορρέουν και συνάδουν με τον Νόμο και διευκολύνουν την διαβίωση στην κοινόκτητη οικοδομή.